Сайт ережелері

«Saigez.kz» сайтында жарияланған материалды толық немесе кез келген бөлігін көшіру, тарату үшін редакцияның жазбаша рұқсатын алу қажет. Ол үшін saigez2020@gmail.com почтасына жазыңыз.

Түпнұсқадағы мәтіннің мазмұнын өзгертуге, мағынасын бұрмалап көшіруге тыйым салынады. Мазмұны өзгертілген немесе мағынасы бұрмаланған көшірме материалға қатысты жауапкершілікті көшіріп басқан жеке немесе заңды тұлға өз мойнына алады.